Home > ธุรกิจ > ระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับเครื่องจักรพิเศษต่างๆ

ระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับเครื่องจักรพิเศษต่างๆ

Iผลการแนะนำของอุตสาหกรรมต่างๆเช่นการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

เครื่องจักรแปรรูปอาหาร ธุรกิจทางรถไฟ
  • Technology and Business Outline
  • Proposal Case

เหตุผลว่าทำไมลูกค้าเลือกบริษัท Sanmei Mechanical

1.ตระหนักถึงการสั่งซื้อสินค้าเต็มรูปแบบตามความต้องการของลูกค้า

ทุกเครื่องคือการทำอย่างเต็มรูปแบบ one by one การผลิตที่สอดคล้องกันในโรงงานของเราจาก ทุกเครื่องคือการทำอย่างเต็มรูปแบบ one by one การผลิตที่สอดคล้องกันในโรงงานของเจากการออกแบบเพื่อการผลิต ในเบื้องต้นจะฟังคำขอของลูกค้าที่เริ่มต้นด้วยการออกแบบโดย การทำความเข้าใจสถานการณ์ในการดำเนินงานในปัจจุบัน ที่ทำงาน ปัญหา

To top of the page

2.ผลการแนะนำและการประเมินผลในอุตสาหกรรมต่างๆ

จากสายการผลิตอาหารไปถึงการซ่อมแซมทางรถไฟและการ instpection ชิ้นส่วนรถยนต์ เรามีประสบการณ์มากมายในการแนะนำผล

To top of the page

3.เบื้องหน้า บริษัทที่มีสิทธิบัตรการซื้อกิจการในอุตสาหกรรมนี้  เทคโนโลยีหุ่นยนต์ใน

ระดับสูงและความคิดที่โดดเด่นออกมา

เทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์สูงและความคิดที่โดดเด่นออกมา เรามีความสามารถในการรับมือกับความต้องการของลูกค้าซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ด้ว เครื่องจักรใช้งานทั่วไป ดังเช่นในโรงงานของเรา เรามีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติใน สายการผลิตของ อุตสาหกรรมต่างๆที่ใช้กับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ เราได้ทำให้เครื่องจักรที่มีสิทธิบัตรที่ได้มาครั้ง แรกในอุตสาหกรรมนี้
  • Technology and Business Outline
  • Proposal Case

To Top of the Page

Business